Demo

Sol·liciteu una demo

  Sol·liciteu més informació

   Si considereu que, en ple segle XXI, la creativitat és una habilitat tan important com llegir, parlar o escriure, us agradarà la PictoEscriptura.

   La PictoEscriptura és una metodologia que ofereix resposta als reptes als quals s'enfronten, dia rere dia, els docents a les aules: manca de motivació, competències lectora i escriptora baixes, dificultats d'atenció, falta de pensament creatiu…

   L'impacte visual amb què els infants creixen avui dia està transformant l'estil d'aprenentatge de gran part de la població infantil. Cada vegada més nens mostren un estil cognitiu preferentment visual, per això la PictoEscriptura és una metodologia innovadora que fa un ús instrumental de la imatge com a eina per aprendre a llegir i escriure, desenvolupar el pensament creatiu i dominar el llenguatge progressivament.

   “Un estudi dut a terme per The Group Brain Project (Universitat de Harvard) amb 3.800 adolescents nadius digitals demostrà que el 80% dels participants havien desenvolupat un estil cognitiu dominant o preferent visual.

   The Group Brain Project,
   Harvard University.

   La capacitat creativa de l'infant decreix de manera dràstica en edat escolar a causa d'un sistema educatiu uniformitzador i del consum excessiu de productes audiovisuals

   The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking (2011).

   Inclusiva

   Allò que més destaca el professorat és el caràcter profundament inclusiu de la metodologia. Tots els alumnes, sigui quin sigui el seu estil d'aprenentatge i/o les seves dificultats amb la llengua escrita, es beneficien d'aquesta metodologia.

   Personalitzada

   La PictoEscriptura ofereix a l'alumne un itinerari personalitzat d'avaluació i reforç continuat de les habilitats lingüístiques (vocabulari, ortografia, morfologia i sintaxi i comprensió lectora).

   Creativa

   La metodologia seqüencia unitats didàctiques que promouen el pensament creatiu i la resolució de problemes. Les activitats es generen a partir dels interessos i la producció del grup, la qual cosa augmenta la motivació i implicació dels alumnes.

   Activa

   Els alumnes participen, creen, es fan preguntes, relacionen, busquen informació... La metodologia els proposa reptes, problemes o situacions, però són ells els qui troben solucions diverses i construeixen el coneixement sobre fonaments sòlids.

   Multimodal

   La PictoEscriptura entén el desenvolupament de l'expressió de manera integral, és a dir, sobre la base de la interacció simultània i continuada de totes les modalitats expressives: llengua oral, llengua escrita, llenguatge visual.

   Col·laborativa

   Els alumnes s’acostumen a treballar en equip, aprenen a debatre i buscar solucions de manera cooperativa. S'impliquen en el treball col·lectiu i això els fa arribar més lluny. Tot plegat té un efecte molt positiu sobre la dinàmica del grup.

   Apoderadora

   La metodologia apodera el docent i n'augmenta les expectatives respecte dels alumnes. Li ofereix recursos múltiples i li deixa llibertat plena a l'hora de combinar-los i dissenyar les dinàmiques en funció del grup. El mestre es diverteix, aprèn amb els alumnes i, en poques setmanes, percep els efectes positius que l'aplicació de la metodologia exerceix sobre el grup.

   Plurilingüisme

   La nostra plataforma digital i programació han estat dissenyades per facilitar l'aplicació pràctica del tractament Integrat de les Llengües. El professorat pot seleccionar les activitats a realitzar en cadascuna de les llengües per fomentar la transferència i la comparació entre elles.

   Comptem amb una metodologia inclusiva, personalitzada, creativa, activa, multimodal, col·laborativa i Apoderadora

   La programació de la PictoEscriptura s'estructura en tres grans blocs:


   Àlbum il·lustrat


   - L'àlbum il·lustrat és una història de ficció il·lustrada que permet treballar l'aprenentatge de la llengua en context a través d'activitats diferents que combinen lectura, oralitat, creativitat, dibuix, escriptura i coneixement de la llengua.

   - L'alumne juga amb les imatges i el text per desconstruir la història, entendre la funció que acompleix cadascun dels seus elements discursius i perdre la por a jugar amb les peces lingüístiques.

   Publicació de l'alumne


   Compta amb dues fases:

   1a FASE: Entrenament en grup (es treballen diferents activitats creatives i tècniques narratives).

   2a FASE: Creació de la publicació.

   - L'alumne aplica l'aprenentatge lingüístic adquirit en la creació, redacció, maquetació i il·lustració de la seva publicació.

   - El professor acompanya el procés creatiu de l'alumne mitjançant una seqüència didàctica original que connecta dibuix, escriptura, lectura, joc teatral, expressió oral i reescriptura.

   Jocs de llengua


   - Són exercicis en què es treballen diferents habilitats lingüístiques: ortografia, vocabulari, puntuació, morfologia i sintaxi, i comprensió lectora.

   - Aquests exercicis s'adapten al nivell de coneixement de l'alumne.

   - La plataforma permet detectar el punt de partida i l'evolució de l'alumne en cada habilitat.

   - Proposa exercicis que s'ajusten al perfil de l'alumne mitjançant un itinerari personalitzat.

   Creem un pont entre Infantil i Primària


   Despertar l'emoció i la motivació


   Oferim al professorat de P5 un material didàctic dissenyat per endinssar les seves aules dins el món dels àlbums il·lustrats. Una experiència compartida que genera un context visual i narratiu tan ric i especial que desperta l'emoció i la motivació per l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

   Materials d’Infantil


   La proposta de PictoEscriptura fomenta la imaginació i l'expressió oral a partir de:

   -Les lectures de dos àlbums il·lustrats gegants impresos en format DINA2.

   -Dos àlbums il·lustrats en format digital que permeten treballar amb l'alumnat la lectura de la imatge i la comprensió del text.

   -La versió en àudio del conte.

   -Un quadern il·lustrat per a cada estudiant que combina activitats de dibuix, creativitat, consciència fonològica i escriptura.

   La programación de la PictoEscritura se estructura en tres grandes bloques:

   Album ilustrado

   - El álbum ilustrado es una historia de ficción ilustrada que permite trabajar el aprendizaje de la lengua en contexto a través de diferentes actividades que combinan lectura, oralidad, creatividad, dibujo, escritura y conocimiento de la lengua.

   - El alumno juega con las imágenes y el texto para deconstruir la historia, entender la función que cumple cada uno de sus elementos discursivos y perder el miedo a jugar con las piezas lingüísticas.

   Publicación del alumno

   Publicación del alumno cuenta con 2 fases:

   1º FASE: Entrenamiento (se trabajan diferentes actividades creativas y técnicas narrativas).

   2º FASE: Creación de la publicación.

   - El alumno aplica el aprendizaje lingüístico adquirido en la creación, redacción, maquetación e ilustración de su publicación.

   - El profesor acompaña el proceso creativo del alumno mediante una original secuencia didáctica que conecta dibujo, escritura, lectura, juego teatral, expresión oral y reescritura.

   Juegos de lengua

   - Son ejercicios donde se trabajan diferentes habilidades lingüísticas: ortografía, vocabulario, puntuación, morfología y sintaxis, y comprensión lectora.

   - Estos ejercicios se adaptan al nivel de conocimiento del alumno.

   - La plataforma permite detectar el punto de partida y la evolución del alumno en cada habilidad.

   - Propone ejercicios que se ajustan al perfil del alumno, realizando un itinerario personalizado.

   Avantatges de la PictoEscriptura


   Per al centre educatiu

   · Aplica un mètode inclusiu i integrador a tota l'etapa d'Educació Primària.
   · Provoca un canvi en les dinàmiques docents que té un impacte transversal.
   · Genera una biblioteca dels textos creats pels alumnes.
   · Estimula les dinàmiques entre cursos.
   · Millora el vincle família-escola.
   · Obté estadístiques individuals i grupals.

   Per al docent

   · Treballa el currículum de llengua de 1r a 6è seguint un itinerari personalitzat per a cada alumne.
   · Aplica estratègies de pensament visual per ensenyar a llegir i a escriure.
   · Escriu a l'aula i rep suggeriments d'un editor professional.
   · Genera exercicis de llengua a partir dels textos creats amb el grup
   · Acompanya un procés d'aprenentatge creatiu i autònom per part de l'alumne
   · Rep els exercicis online corregits per l'aplicació i disposa de més temps per acompanyar el procés d'aprenentatge dels seus alumnes.

   Per a l'alumne

   · Millora el rendiment escriptor i la comprensió lectora.
   · Aprèn a treballar en equip.
   · S'acostuma a pensar creativament i a resoldre problemes de forma cooperativa.
   · Desenvolupa una motivació interna envers la creació i l'expressió escrita.
   · Pren consciència del seu estil i capacitat d'aprenentatge.
   · Reforça la seva autoestima.

   La PictoEscritura supone ventajas para el cento, el docente y el alumno