LOMLOE i PYCTO

“Com la metodologia de la PyctoEscriptura respon als reptes de la LOMLOE.”

Aprenentatge per competències

La LOMLOE impulsa un aprenentatge de les competències amb la finalitat que l’alumnat adquireixi uns coneixements bàsics durant tota l’etapa d’Educació Primària i sigui capaç d’emprar-los en diferents contextos i situacions.

Els objectius de la programació i la seqüència didàctica de la plataforma de PyctoEscriptura  coincideixen amb els que planteja la LOMLOE per al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística i plurilingüe en cada cicle de l’etapa d’Educació Primària:


Itinerari personalizat i adaptatiu

La Pycto respon a la LOMLOE en tant que fa un ús generalitzat d’eines d’avaluació diverses i adaptades a les diferents situacions d’aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l’alumnat.

Amb la PyctoEscriptura l’alumnat duu a terme durant tot el curs un itinerari personalitzat de jocs de llengua per a reforçar i individualitzar l’aprenentatge. El programa avalua les habilitats lingüístiques clau (vocabulari, ortografia, puntuació, estructura, morfologia i sintaxi i comprensió lectora) i va adaptant el material de treball i reforç en funció de les necessitats individuals. El docent disposa doncs d’informació en temps real sobre l’evolució de cada alumne o alumna.

A més d’aquesta eina d’avaluació automàtica, el professorat disposa de graelles d’avaluació per competències amb la finalitat de poder dur a terme una avaluació contínua i formativa del procés d’aprenentatge que converteixi al propi alumne en protagonista i possibiliti l’aprenentatge significatiu.