Escriure bé per a llegir millor

Llegir i escriure són dos processos intrínsecament lligats i que, massa sovint, hem desvinculat l’un de l’altre en el moment d’ensenyar-los a l’aula.

Escriure bé comporta un procés actiu de relectura constant del propi text per a identificar quins aspectes funcionen i quins no. Per això, escriure bé és un exercici excel·lent per a millorar la comprensió lectora.

Segons l’informe Writing to Read. Evidence for How Writing Ca Improve Reading publicat per Carnegie Corporation of Nova York (2010), la comprensió lectora de l’alumnat millora quan escriu sobre alguna cosa que ha llegit.

Com podem ensenyar a escriure amb l’objectiu de millorar la lectura?

El mateix informe defineix una sèrie de pràctiques que classifica en tres grups.

1. Escriure sobre els textos llegits.

2. Ensenyar-los tècniques per a crear textos.

3. Escriure molt i sovint.

La PictoEscriptura incorpora les aportacions de les ciències educatives, psicolingüístiques i neurocognitives per a crear contextos on els nens i les nenes visquin el procés de crear i escriure com una experiència d’èxit. La seqüència didàctica:

Connecta lectura i escriptura, escriuen sobre el que llegeixen.
Se centra en el procés i les estratègies que hi ha darrere de la producció d’un text.
Proposa l’ensenyament de tècniques d’escriptura amb un enfocament multimodal, connectant imatge i text.


Per això, la PictoEscriptura aconsegueix que nens i nenes escriguin textos més llargs i estructurin els textos mitjançant l’ús instrumental de la imatge.

I, com demostren els resultats de les proves de competències bàsiques i l’avaluació d’impacte duta a terme durant 3 anys, aquesta millora en l’escriptura té un impacte directe en els nivells de comprensió lectora amb què els alumnes i alumnes acaben l’etapa de Primària.